با HP Indigo 35K Digital Press آینده آشکار می شود.

دنیای بسته بندی و تولید کارتن های بسته بندی همیشه در حال تغییر است. بنابراین شما به یک دستگاه همه کاره نیاز دارید که شما را چابک ، همه کاره و کارآمد نگه می دارد. با دستگاه های دیجیتال ، بهره وری و تولید را بهینه کنید.