این فیلم کوتاه نمای کلی از HP USB-C Dock G5 را برای لپ تاپ های امروزی در محیط های کاری اختصاصی ، ارائه می دهد. همچنین HP USB C / A / Universal Dock G2 را برای لپ تاپ های امروزی در محیط های کار مشترک معرفی می کند.