حراج اول ماه به مدت محدود

برای گیم از چه CPU باید استفاده کرد