تا 5% تخفیف ویژه، مخصوص حواله بانکی

amd با intel چه فرقی با هم دارن