%3 تخفیف، مخصوص حواله بانکی

نکات کاربردی قبل از خرید CPU