دوشنبه های شگفت انگیز

عدم شناسایی هارد در هنگام نصب ویندوز