%3 تخفیف، مخصوص حواله بانکی

کامپیوتر با قدرت پردازش بالا